Wiadomości branżowe

Castrol EDGE Index wy?oni? najlepszych pi?karzy UEFA EURO 2012?

Castrol EDGE Index wy?oni? najlepszych pi?karzy UEFA EURO 2012?
Po zako?czeniu UEFA EURO 2012™ Castrol EDGE Index wskaza? najlepsz? jedenastk? turnieju. Wybrano j? w oparciu o analiz? statystyk prowadzonych podczas rozgrywek. „Dream Team” niemal w ca?o?ci sk?ada si? z podstawowej reprezentacji

Po zako?czeniu UEFA EURO 2012™ Castrol EDGE Index wskaza? najlepsz? jedenastk? turnieju. Wybrano j? w oparciu o analiz? statystyk prowadzonych podczas rozgrywek. „Dream Team” niemal w ca?o?ci sk?ada si? z podstawowej reprezentacji Hiszpanii. Do o?miu najlepszych pi?karzy z Pó?wyspu Iberyjskiego do??czy?o dwóch W?ochów oraz Portugalczyk. Oto pe?na jedenastka:

Iker Casillas – kapitan i bramkarz reprezentacji Hiszpanii mia? olbrzymi wp?yw na triumf swojej dru?yny. Jak pokazuj? statystyki Castrol EDGE, Casillas zatrzyma? 94 procent strza?ów na w?asn? bramk?, co stawia go na pierwszym miejscu spo?ród wszystkich bramkarzy wyst?puj?cych na UEFA EURO 2012™. 

Lewy obro?ca Jordi Alba  by? pewnym punktem hiszpa?skiej defensywy. . Wyró?ni? si? 100 procentow? skuteczno?ci? w grze obronnej. W ka?dej akcji defensywnej odbiera? rywalom pi?k? lub przerywa? ich akcje. Alba wyró?ni? si? równie? w innych statystykach Castrol EDGE. W trakcie ca?ego turnieju mia? 576 kontaktów z pi?k?, co da?o mu trzecie miejsce w tym rankingu.

Sergio Ramos dowodzi? obron? „La Roja”, dyryguj?c ca?ym blokiem defensywnym. Wyró?ni? si? m.in.   dwukrotnym   odbiorem   pi?ki,   gdy   przeciwnik   dochodzi?   do   sytuacji  sam  na  samz bramkarzem. Pomóg? tym samym zachowa? Casillasowi czyste konto w pi?ciu meczach.  Ramos w pewny sposób zdoby? te? bramk? z rzutu karnego w pó?finale przeciwko Portugalii.

Gerard Pique, partner Ramosa na ?rodku obrony by? kolejnym wyró?niaj?cym si? podopiecznym Vicente del Bosque. Wygra? a? 75,8procent pojedynków, kiedy pi?ka dotyka?a ziemi. Do tego trzydziestokrotnie przerywa? przeciwnikom gr?, co da?o mu czwarte miejsce w statystyce odbiorów.

Statystyki Castrol EDGE wyró?niaj? równie? Alvaro Arbelo?. W trakcie turnieju poprawnie wykona? 20 w?lizgów, wi?cej ni? Alba, Ramos oraz Pique. Trener Vicente del Bosque doceni? umiej?tno?ci i wysok? form? prawego obro?cy Realu Madryt, trzymaj?c Arbelo? na boisku we wszystkich, rozegranych przez Hiszpani? meczach. .

A to już wiesz?  Zasady Weidera

Chocia? zdolno?ci Andrea Pirlo zosta?y st?umione przez Hiszpani? w meczu fina?owym, nie mo?e zak?óci? to pozytywnego odbioru jego gry w trakcie Mistrzostw. Oprócz zdobycia urodziwej bramki z rzutu wolnego w meczu przeciwko Chorwacji, statystyki Castrol EDGE prezentuj?, ?e Pirlo przyczyni? si? do stworzenia a? 17 sytuacji, z których mog?a pa?? bramka.

Andres Iniesta to kolejny pi?karz stanowi?cy o  sile zespo?u Hiszpanii w ?rodku pola. Ten dynamiczny, ?wietny technicznie zawodnik, a? 26 razy  wykona? skuteczne zwody mijaj?c przeciwników. Tym samym uplasowa? si? na drugim miejscu w statystyce skutecznych dryblingów. Iniesta dochodzi? równie? do okazji strzeleckich. Cho? nie uda?o mu si?  zdoby? gola, to jego 9 celnych strza?ów zmusza?o golkiperów rywali do interwencji. 

Xavi  Hernandez  by?  niezast?pionym  zawodnikiem  w  dru?ynie  aktualnego   Mistrza   ?wiata
i Europy. Wypracowa? 25 okazji do zdobycia bramki, wykona? 592 poda? oraz w 676  akcjach mia? kontakt z pi?k?. To zdecydowanie najwi?cej ze wszystkich zawodników turnieju UEFA EURO 2012™.

Xabi Alonso w turnieju  UEFA EURO 2012™ zdoby? dwie bramki. Statystyki Castrol EDGE wskazuj?, ?e skuteczno?? tego zawodnika utrzyma?a si? na poziomie 25procent. By?y pomocnik Liverpoolu, by? równie przydatny w rozbijaniu ataków rywala. Xabi zrealizowa? 17 skutecznych akcji obronnych.

Drugim, wyró?nionym przez statystyki Castrol EDGE W?ochem jest Mario Balotelli – strzelec dwóch bramek w pó?fina?owym spotkaniu z Niemcami.. Statystyki Castrol EDGE wskazuj?, ?e Balotelli wykona? a? 10 celnych strza?ów, wi?cej ni? jakikolwiek inny gracz w turnieju. Ten kontrowersyjny napastnik by? równie? najcz??ciej faulowany (20). Z drugiej strony on równie? nie pozostawa? d?u?ny swoim przeciwnikom, 17 razy naruszaj?c przepisy gry.

Ostatnim z jedenastu wspania?ych UEFA EURO 2012™ jest Portugalczyk Cristiano Ronaldo. Statystyki Castrol EDGE  potwierdzaj? jego du?e zaanga?owanie w gr? zespo?ow? i d??enie do zdobywania bramek. Ronaldo wykona? najwi?cej, bo a? 37 strza?ów na bramk?.

A to już wiesz?  Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym

W statystykach Castrol EDGE uwzgl?dniono równie? celne do?rodkowania. Co ciekawe, najwi?ksz? aktywno?ci? w tym elemencie gry wykaza? si? Ludovic Obraniak, który zanotowa? 19 celnych do?rodkowa?.

Czym jest Castrol EDGE Index

Castrol EDGE Index mia? swoj? premier? podczas UEFA Euro 2008™ i od razu sta? si? popularny w?ród kibiców i dziennikarzy. Narz?dzie analizuje wyst?py pi?karzy w ka?dym meczu turnieju, bior?c pod uwag? ka?de zagranie, strza? czy obron?. Przy tworzeniu Indexu, podobnie jak przy tworzeniu swoich produktów, Castrol wykorzysta? eksperckie podej?cie i najnowsze technologie.

Jak to dzia?a? System analizuje ka?de zagranie wszystkich zawodników wyst?puj?cych na boiskach Polski i Ukrainy. Postawa pi?karzy jest oceniana pod k?tem tego, jak bardzo przyczyni?a si? do rezultatu osi?gni?tego przez dru?yn?. Na tej podstawie ka?dy zawodnik otrzymuje ocen? w skali od 1 do 10. Najnowsze informacje s? dost?pne na stronie www.uefa.com/castroledge

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy