Wiadomości branżowe

Castrol EDGE Index wybra? najlepszego zawodnika UEFA EURO 2012?: korona najlepszego gracza turnieju dla Sergio Ramosa

Castrol EDGE Index wybra? najlepszego zawodnika UEFA EURO 2012?: korona najlepszego gracza turnieju dla Sergio Ramosa
Po imponuj?cym zwyci?stwie nad W?ochami w pierwszej dziesi?tce zestawienia Castrol EDGE Index znalaz?o si? a? siedmiu pi?karzy Hiszpanii.Na Stadionie Olimpijskim w Kijowie kibice byli ?wiadkami historycznego wydarzenia: po raz pierwszy jednej

Po imponuj?cym zwyci?stwie nad W?ochami w pierwszej dziesi?tce zestawienia Castrol EDGE Index znalaz?o si? a? siedmiu pi?karzy Hiszpanii.

  • Na Stadionie Olimpijskim w Kijowie kibice byli ?wiadkami historycznego wydarzenia: po raz pierwszy jednej reprezentacji uda?o si? dwa razy z rz?du zdoby? Puchar Henriego Delaunay’a. Na zwyci?stwo Hiszpanii du?y wp?yw mia?a m.in. doskona?a dyspozycja Sergio Ramosa, który swoj? postaw? zas?u?y? na miano najlepszego zawodnika turnieju.
  • Ramos ju? drugi raz zdoby? koron? najlepszego pi?karza na du?ym mi?dzynarodowym turnieju. Hiszpa?ski obro?ca znalaz? si? na czele zestawienia Castrol EDGE Index tak?e podczas Mistrzostw ?wiata FIFA 2010.
  • Dzi?ki zaanga?owaniu w ka?dej strefie boiska w fina?owym meczu, Ramos awansowa? o siedem miejsc. Zawodnik Realu Madryt wyprzedzi? swojego klubowego koleg?, Cristiano Ronaldo, który prowadzi? w notowaniu od ko?ca fazy grupowej.
  • Na podium znalaz? si? te? Gerard Piqué, partner Ramosa z linii obrony. To drugi z siedmiu zawodników hiszpa?skich, którzy wywalczyli miejsce w najlepszej dziesi?tce rankingu Castrol EDGE Index.
  • Ramos by? zaanga?owany w wi?kszo?? akcji Hiszpanów w meczu fina?owym. W pierwszych siedmiu minutach spotkania a? dwa razy próbowa? pokona? bramkarza Azzurrich – raz z rzutu wolnego, a raz po strzale g?ow?. W dalszej cz??ci gry uderza? na bramk? Buffona jeszcze dwa razy. Zablokowa? te? strza? Andrei Barzagliego i pi?tna?cie razy odebra? pi?k? rywalom. Dzi?ki tak du?ej aktywno?ci i skuteczno?ci uzyska? not? 9,69.
  • Ci??ka praca Ramosa w obronie pomog?a dru?ynie La Roja zachowa? czyste konto a? pi?? razy we wszystkich sze?ciu rozegranych przez nich na boiskach Polski i Ukrainy meczach. Do tak imponuj?cego wyniku przyczyni?a si? te? gra innych obro?ców – oprócz Pique, tak?e Jordiego Alby i Alvaro Arbeloi, którzy znale?li si? odpowiednio na szóstym i siódmym miejscu. Ca?a hiszpa?ska linia defensywy dopu?ci?a do zaledwie 21 strza?ów na w?asn? bramk? przez ca?y turniej. Alba zaliczy? te? pierwsze w swojej karierze trafienie do siatki w mi?dzynarodowym meczu.
  • Mistrzowie Europy s? w pierwszej dziesi?tce Castrol EDGE Index reprezentowani jeszcze przez Xabiego Alonso (4 miejsce), Andresa Iniest? (5) i Sergio Busquetsa (9). Alonso by? jednym z najpewniejszych punktów hiszpa?skiej dru?yny, popisuj?c si? w ca?ym turnieju a? 490 celnymi podaniami, z których a? 251 mia?o miejsce na po?owie przeciwnika.
  • Pierwsz? dziesi?tk? uzupe?niaj? Portugalczyk Pepe (8) i W?och Claudio Marchisio.
  • ?aden z Polaków nie wywalczy? miejsca w pierwszej pi??dziesi?tce zestawienia. Nasz najlepszy zawodnik, Robert Lewandowski, uplasowa? si? na 67 miejscu.
A to już wiesz?  Castrol EDGE Fiesta Trophy wybierze najlepszego mechanika

Kluczowe fakty:

1 – Hiszpanie stracili tylko jeden gol przez 570 minut gry na UEFA EURO 2012™.

Vicente del Bosque jest drugim obok Helmuta Schöna trenerem, któremu uda?o si? wywalczy? tytu? mistrza ?wiata i Europy.

5 – David Silva by? zaanga?owany w strzelenie wi?kszej ilo?ci goli, ni? jakikolwiek inny zawodnik (dwie bramki, trzy asysty).

189 – Ilo?? minut, których potrzebowa? Fernando Torres, by strzeli? trzy bramki i zas?u?y? na Z?otego Buta.

531 – Najwi?ksz? ilo?ci? poda? na turnieju mo?e si? pochwali? Xavi Hernández. ?rednio w meczu wykonywa? ich 89. 

 

CZYM JEST CASTROL EDGE INDEX?

Castrol Index mia? swoj? premier? podczas UEFA Euro 2008™ i od razu sta? si? popularny w?ród kibiców i dziennikarzy. Narz?dzie analizuje wyst?py pi?karzy w ka?dym meczu turnieju, bior?c pod uwag? ka?de zagranie, strza? czy obron?. Przy opracowaniu Indexu, podobnie jak przy tworzeniu swoich produktów, Castrol wykorzysta? eksperckie podej?cie i najnowsze technologie.

Jak to dzia?a? System analizuje ka?de zagranie wszystkich zawodników wyst?puj?cych na boiskach Polski i Ukrainy. Postawa pi?karzy jest oceniana pod k?tem tego, jak bardzo przyczyni?a si? do rezultatu osi?gni?tego przez dru?yn?. Liczy si? ka?de podanie, strza? czy obrona. Punkty przyznawane s? w zale?no?ci od tego, w której strefie boiska dana akcja mia?a miejsce i jaki mia?a skutek na dalszy przebieg meczu. Na tej podstawie ka?dy zawodnik otrzymuje ocen? w skali od 1 do 10. Najnowsze informacje mo?na znale?? na stronie www.uefa.com/castroledge

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy